Deadline trong website là gì ?

Deadline trong tiếng anh nghĩa là (hạn cuối) hiểu tiếng việt đơn giản là thời gian cuối để thực việc một công việc gì đó.Khi bạn đi làm sẽ nghe tới từ deadline với từng dự án công việc cụ thể.Có nghĩa là thời gian cuối để hoàn thành dự án đó.Đối với những dự…